Actievoorwaarden

BCA Credits voorwaarden d.d. 1 mei 2023

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma ‘BCA Credits’. Aanbieder van het BCA Credits spaarprogramma is BCA Autoveiling, gevestigd aan Landweer 4, 3771 LN te Barneveld (hierna: BCA Autoveiling).

Op het moment van registratie voor het BCA Credits spaarprogramma verklaart de deelnemer bekend te zijn met, en akkoord te gaan met, deze actievoorwaarden.

Definities

 • BCA Credits – de naam van het loyaliteitsprogramma.
 • Deelnemer – De medewerkers van het in Nederland gevestigde bedrijf dat klant is van BCA Autoveiling en zich  op de website van het programma heeft aangemeld voor deelname aan het BCA-credits spaarprogramma.
 • Bedrijf – het bedrijf  dat klant is van BCA Autoveiling van waaruit de Deelnemer zich heeft aangemeld,  toegang heeft en deelneemt aan het programma. De voorwaarden zijn te vinden onder ‘Deelnemers / deelname’.
 • Punten – de eenheid van de punten die de deelnemer spaart in het programma. De punten worden ook wel ‘BCA Credits’ genoemd.

Deelnemers / deelname

 1. Alleen in Nederland gevestigde bedrijven die klant zijn van BCA Autoveiling, en als zodanig geregistreerd zijn bij BCA Autoveiling kunnen deelnemen aan BCA Credits.
 2. Klanten kunnen deelnemen  aan het programma wanneer:
  • In het bezit van volledige registratie bij BCA, inclusief geldig KvK inschrijving en BTW nummer.
  • Per e-mailadres kan maximaal één account worden aangemaakt.
  • Deelnemers dienen bij inschrijving en tijdens deelname aan BCA Credits altijd correcte, actuele en volledige gegevens te verstrekken, zoals de gegevens van het Bedrijf, adres en e-mailadres.
  • In de privacyverklaring is aangegeven welke gegevens BCA Autoveiling verzamelt ten behoeve van het spaarprogramma, voor welke doeleinden deze worden verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen worden getroffen. De Deelnemer is hiervan op de hoogte gesteld tijdens het registratieproces voor deelname aan BCA Credits.

Deelname is uitgesloten voor:

 1. Personen onder de 18 jaar.
 2. Iedereen die direct of indirect in de organisatorische zin betrokken is bij BCA Autoveiling en/of BCA Credits.

Sparen

 1. De Deelnemer ontvangt BCA Credits over de koperskosten, exclusief BTW, die worden betaald.
 2. De Punten worden bijgeschreven na betaling van de factuur en het verstrijken van reclamatietermijn.
 3. Naast de Punten die kunnen worden verkregen over de koperskosten, kunnen deelnemers ook in aanmerking komen voor Bonuspunten. Waarvoor Deelnemers Bonuspunten ontvangen en het aantal Bonuspunten dat Deelnemers ontvangen varieert.
 4. De gespaarde Punten kunnen slechts eenmaal worden ingewisseld voor product(en) uit de shop.
 5. Punten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
 6. Punten zijn niet onbeperkt geldig. Punten toegekend in 2023 zijn geldig tot en met 31-12-2024. Punten toegekend in 2024 zijn geldig tot en met 31-12-2025. Punten zijn minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar geldig.
 7. BCA Autoveiling kan met terugwerkende kracht Punten ongeldig verklaren. Bijvoorbeeld maar niet uitsluitend indien het programma of het gespaarde saldo onrechtmatig wordt beïnvloed. BCA Autoveiling behoudt zich dan het recht voor de Punten niet toe te kennen, bestelde producten uit de Shop niet te verzenden of Deelnemers uit te sluiten van deelname.
 8. Punten zijn voor iedere Deelnemer account gebonden en niet overdraagbaar.
 9. Punten vervallen op het moment dat BCA Autoveiling het BCA-credits programma beëindigd.

Producten in de Shop

 1. BCA Autoveiling kan te allen tijde de producten in de shop en het aantal daarvoor benodigde Punten wijzigen, verwijderen, opschorten of uitbreiden.
 2. De verzilverde Punten kunnen niet worden geretourneerd. Zodra u de bestelling heeft afgerond, kan dit niet worden geannuleerd en worden de Punten niet gecrediteerd.
 3. Cadeaucodes en entreebewijzen worden verstuurd naar het e-mailadres van het Deelnemers account waarmee u bestelt.
 4. Een bestelling in de shop wordt betaald door middel van een eenmalige Puntenafschrijving.
 5. Deelnemers gaan akkoord met de productvoorwaarden van het product. Deze productvoorwaarden zijn op te vragen bij de leverancier van het product.
 6. Eventuele garanties op producten worden uitsluitend gegeven door de fabrikant of importeur van een product, niet door BCA Autoveiling.

Platform

BCA Credits wordt aangeboden via een programmawebsite. Op de website kunnen Deelnemers, na registratie en/of inloggen, gebruik maken van de functionaliteiten, zoals het bestellen van producten, bekijken van het puntensaldo en de bestelhistorie, bekijken van profielgegevens en het verkrijgen van informatie.

Communicatie

BCA Credits verstuurt procesmails, onder andere ter verificatie van het e-mailadres bij inschrijving, bevestiging van deelname, bestelbevestiging van producten en voor de wachtwoord vergeten functionaliteit.

Voor het versturen van promotionele mails is/wordt toestemming aan de Deelnemer gevraagd. Dit verloopt volgens hetzelfde proces als de commerciële e-mails.

Aansprakelijkheid

BCA Autoveiling en/ of door haar ingeschakelde partners of derden, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een Deelnemer op enige wijze verband houdende met dit spaarprogramma.

Voor vragen of klachten over BCA Credits kunt u een e-mail sturen naar bcacredits.nl@bca.com

Druk-, spel-, zet- of andere soortgelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als reden voor schadevergoeding of welke andere verplichting dan ook.

Duur en beëindiging

BCA Autoveiling bepaalt tot wanneer het spaarprogramma loopt. BCA Autoveiling behoudt zich het recht voor om het spaarprogramma tussentijds te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. BCA Autoveiling zal van dergelijke gevallen zo spoedig mogelijk melding maken op haar programmawebsite.

Overige bepalingen

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. De Punten zijn uitsluitend te gebruiken op de wijze zoals vermeld in deze voorwaarden en vertegenwoordigen los daarvan geen zelfstandige (financiële) waarde.

In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist BCA Autoveiling.

Disclaimer

BCA Autoveiling stelt de informatie en documenten voor BCA Credits met grote zorg samen. BCA Autoveiling kan echter niet altijd instaan voor de juistheid of volledigheid daarvan. In geen geval is BCA Autoveiling aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de via BCA Credits beschikbare informatie of documenten, behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van BCA Autoveiling en/of haar medewerkers.

Alle afbeeldingen en merknamen van BCA Autoveiling in BCA Credits zijn auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van BCA Autoveiling worden gebruikt, op welke wijze dan ook. De inhoud van BCA Autoveiling mag alleen worden gedeeld met bronvermelding en een actieve link naar de website.

Niets van BCA Credits mag worden verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, tenzij BCA Autoveiling daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van BCA Credits berusten uitsluitend bij BCA Autoveiling of bij de ontwikkelaars van het programma. De informatie op de website van het programma is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan (delen van) deze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, ongeacht de verschijningsvorm, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BCA Autoveiling. Het delen van informatie over het programma of deze actievoorwaarden kan gevolgen hebben zoals het volledig beëindigen van de samenwerking tussen de deelnemer en BCA Autoveiling.